بلاگ

بازدید مدیران آبفای کنترل کیفی استان ها از نئوکسی

درتاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸ جمعی از مدیران کنترل کیفی استان های بوشهر،کهگیلویه و بویر احمد ،مشهد، البرز و تهران با حضور در کارخانه نوآوری آبان از دستاورده های استارتاپ نئوکسی بازدید به عمل آوردند.

در این رویداد که از توانایی های کارخانه نوآوری آبان و استارت اپ نئوکسی بازدید به عمل آمد که زیرساختهای آزمایشگاهی و صنعتی به روز کارخانه نوآوری آبان بخش مهمی از این بازدید به شمار می روند.

در طی این بازدید مطالب مهمی در مورد پیشرفت های فنی و علمی و عوامل رشد علمی و صنعتی شرکت های نوپای دانش بنیان مطرح شد و همینطور طرفین بر سر مواردی جهت همکاری صحبت های موثری انجام دادند.