بلاگ

بازدید مدیران تصفیه خانه های تهران و دبیر کمیته گندزدایی آبفای تهران از نئوکسی

به گزارش نئوکسی ، شهریور ماه ۱۳۹۹ مدیران تصفیه خانه های شماره ۱، ۳ و ۴ تهران و دبیر کمیته گندزدایی آبفای تهران از نئوکسی واقه در کارخانه نوآوری آبان دیدن کردند.

طی این بازدید ، مدیران محترم تصفیه خانه های ۱، ۳ و ۴ از توانایی های نئوکسی در حوزه تولید الکترولایزرها و گندزداهای صنعتی و نیمه صنعتی دیدن کردند.

همینطور این جمع مدیران و دبیر محترم کمیته آبفای تهران سوالاتی را از نحوه کارکرد دستگاه ها مطرح کردند و توانستند نحوه عملکرد دستگاه را در محل مشاهده فرمایند.